FVPA Türkiye 1. Ligi 2018 Year 2. Season

11. Week

0 - 3

Position Origin ID Rating
Position Origin ID Rating
KL ferhat5597 x 7 7.8
SĞB 1017101710 6.8
SLB chowaeish 7.3
STP berkaygulyaz 7.3
MOS momocristo 6.8
MOS Vandyvandy 6.8
SLK VOG-Maestro x 1 7.8
SĞK RonaldinhoTR 6.1
FV frtaltun 6.8
FV TheLegend1907 x 1 7.3